春日偕兄弟侍屏翁游晋原分得外字因集句而成

chūn rì xié xiōng dì shì píng wēng yóu jìn yuán fēn dé wài zì yīn jí jù ér chéng

jì yǔ qíng yì jiā,
shì yǔ shǎng xīn hùi。
chū rì zhào gāo lín,
yōu ní huà qīng ài。
bù xiè súi chūn fēng,
shǐ jué tiān yǔ dà。
qiān huái dào kōng shān,
xiāo yáo bái yún wài。
qīng sōng jiā lù shēng,
tóng tóng zhuàng chē gài。
qīng chuān dài huá bó,
yīn hè shēng xū lài。
xìng dá xíng jī wàng,
ào rán tuō guān dài。
bó mù fāng lái gūi,
yuè guāng yáo qiǎn lài。
Processed in 0.104856 Second , 125 querys.