次韵屏翁观梅

cì yùn píng wēng guān méi

xiǎo hán lí luò wài,
yī jiàn yī fān xīn。
huàn jué qún fāng mèng,
xiān zhōng wàn gǔ chūn。
lěng xiāng yí zùi qǐn,
zhēn sè rèn yān lín。
gèng xǐ lián zhāo xuě,
fēi huā wèi pì chén。
Processed in 0.103715 Second , 125 querys.