玉峰登眺得初字

yù fēng dēng tiào dé chū zì

yù fēng qí jué chù,
duǎn cè bù qí qū。
hǎi jìn cháo shēng zhuàng,
shān kōng shù yǐng shū。
yín qíng wēi tiào wài,
yǐn xīng bó hán chū。
shù diǎn xīn lái yàn,
gāo fēi bù xiàn qú。
Processed in 0.102758 Second , 125 querys.