次屏翁冬日韵

cì píng wēng dōng rì yùn

xiǎo qǐ chōng hán chū,
shuāng míng rì wèi xī。
mài fēng lái sùi běn,
méi lòu zǎo chūn jī。
shǔi hé yú shēn yǐn,
mì chéng fēng juàn fēi。
jìng zhōng cān wù lǐ,
yī yī jiàn jīng wēi。
Processed in 0.102684 Second , 125 querys.