自武林还家道由剡中

zì wǔ lín huán jiā dào yóu yǎn zhōng

yī qióng shuāng bù jiè,
yì yì yòu dōng huán。
yě dù qiǎn shēn shǔi,
xī yáng gāo xià shān。
guāng yīn xū wǒ lǎo,
zào wù jìn rén xián。
gāo zhú sī wú zǔ,
míng qín dú bì guān。
Processed in 0.111647 Second , 125 querys.