次韵屏翁初夏会芳小集

cì yùn píng wēng chū xià hùi fāng xiǎo jí

yī shāng huán yī yǒng,
jìng rì zùi nán chéng。
zuò shí liáng yún shī,
lín chí ài shǔi píng。
mì lín yí wǔ yìn,
tí niǎo shàng chūn shēng。
gèng yǒu yīng táo yuē,
míng zhāo qiě yuàn qíng。
Processed in 0.111466 Second , 125 querys.