屏翁领诸孙小集亦龙弟野亭君玉即席有诗次韵

píng wēng lǐng zhū sūn xiǎo jí yì lóng dì yě tíng jūn yù jí xí yǒu shī cì yùn

jié wū xīn tíng hǎo,
dēng lín yǎ xīng cháng。
xīn róng bā chuāng bái,
chén gé jǐu qú huáng。
fàn jú jīn yīng sùi,
cháng gēng yù kē xiāng。
gèng qī méi zháo rǔi,
lái shǎng xiǎo chūn guāng。
Processed in 0.103222 Second , 125 querys.