山家小憩即景效药名体

shān jiā xiǎo qì jí jǐng xiào yào míng tǐ

chái mén tōng cǎo jìng,
máo wū gùi zhī jiān。
xīu zhú lián qiáo mù,
gāo sōng xù duàn shān。
yǎng kōng qīng yìn mì,
sǎo shí lv̀ huā bān。
bàng jiàn qiān níu yǐn,
bái tóu wēng zì xián。
Processed in 0.104205 Second , 125 querys.