从板桥买舟上青阳

cóng bǎn qiáo mǎi zhōu shàng qīng yáng

xiè mǎ bǎn qiáo xī,
biǎn zhōu nì shàng xī。
shǔi sōu yán gǔ duàn,
yān jié shù tóu qí。
yě yā liáng rén qǐ,
cūn jī shàng shù tí。
lǎo nóng tóu xuě bái,
yóu zì bǎ chú lí。
Processed in 0.104734 Second , 125 querys.