有永嘉薛君自号云屋来池阳以诗见贻用韵答之

yǒu yǒng jiā xuē jūn zì hào yún wū lái chí yáng yǐ shī jiàn yí yòng yùn dá zhī

qīng chén wén bō zhuó,
xǐ dé xuē néng shī。
fēng yuè yī náng jǐn,
jiāng hú liǎng bìn sī。
hán chéng chūi jiǎo yè,
gū guǎn yǒng qīn shí。
shúi hùi yín xīn kǔ,
méi huā shì jìu zhī。
Processed in 0.113448 Second , 125 querys.