有方叔材用余和薛云屋歌见贻次韵奉酬

yǒu fāng shū cái yòng yú hé xuē yún wū gē jiàn yí cì yùn fèng chóu

jiāng hú qián bèi jǐn,
hé gǎn yì yán shī。
shǔ pú yuán fēi yù,
zhū luō bù shì sī。
chí táng shēng cǎo chù,
fēng xuě kuà lv́ shí。
cǐ shì zhēn yín jìng,
cóng lái jī gè zhī。
Processed in 0.117457 Second , 125 querys.