梳头自叹

shū tóu zì tàn

duǎn fā rú dōng shuāng,
yī zhāo bái yī zhāo。
yòu rú shēn qīu lǐu,
gǎo yè yíng fēng diāo。
bái zhě bù zài hēi,
bái zhě bù fù láo。
xī é jí chí jì,
gān kūn xū xuán piáo。
rén shēng jì qí jiān,
fàn fàn bō shàng zǎo。
bǎi sùi yī dà mèng,
shū hū yǐ gé xiāo。
hú bù shì suǒ shì,
ér nǎi súi tāo tāo。
fù gùi piē yǎn diàn,
róng huá guò ěr biāo。
mù sàn gù dé shòu,
gūi líng tú qǔ jiāo。
gān zhuó zì ān jí,
yì zhì zī láo dāo。
suǒ yǐ chái sāng rén,
bù kěn zhé cǐ yāo。
Processed in 0.112922 Second , 125 querys.