初游方岩山

chū yóu fāng yán shān

tú zhì jìu cháng kàn jì zài,
zhàng lí jīn dé biàn jīng xíng。
yú wēng huà shí jī nián diào,
xiān kè yǒu tián hé shì gēng。
qiān chǐ kū yá shùi lóng gǔ,
yī lián fēi pù hàn léi shēng。
xiāng chuán yì shǎo céng lái cǐ,
xī bù juān yán jì xìng míng。
Processed in 0.104570 Second , 125 querys.