月堂室中闲题

yuè táng shì zhōng xián tí

qīng xīn tóu jìng shì,
tóng zǐ qǐ yún guān。
qīu sè lǎo zháo shù,
xī yáng míng zài shān。
gāo yá quán luò xiǎng,
yuǎn hàn niǎo fēi huán。
rǎo rǎo hóng chén lǐ,
wú rú sēng zùi xián 。
Processed in 0.293941 Second , 125 querys.