题柴村画

tí chái cūn huà

guò yǎn yún yān jī yǐ chén,
xī shān shúi zhǔ fù shúi bīn。
ǒu lái xiǎng dá sōng lín xià,
qiān jié nán wàng shì wài rén。
Processed in 0.117686 Second , 115 querys.