太原览古 其二

tài yuán lǎn gǔ qí èr

mǎng mǎng yáo tiān cān jǐng fēn,
dōng lái jiā qì zì yīn yūn。
kān lián xī rì céng zhōng jiǎ,
què xǐ qīng shí zhèng yòu wén。
wàng lǐ guān shān tōng gǒng luò,
yì zhōng rén wù zhòng hé fén。
wǔ yuán sì sāi chéng dū hùi,
yóu lǎn huán qī zhèng suǒ wén。
Processed in 0.105583 Second , 119 querys.