拜岳鄂王墓题壁

bài yuè è wáng mù tí bì

mù mén yán bì shù xiāo sēn,
shí jí kōu yī lèi bù jìn。
yí xiàng chōng guān yú nù fā,
gū fēng chā hàn xiá zhēn xīn。
lìu líng yù xiá dōng qīng lǎo,
sān zì jīn kē hēi yù chén。
qiān gǔ dū táng chuán shí huà,
hú shān wú yàng zì gāo shēn。
Processed in 0.261722 Second , 125 querys.