咨叩有省呈黄龙清禅师偈

zī kòu yǒu shěng chéng huáng lóng qīng shàn shī jié

yǎo míng yuán dǐ quán jī chù,
yī piàn xīn huā lù yìn wén。
zhī shì jī shēng céng gōng yǎng,
shí shí wēi xiào dòng xiāng yún。

戴道纯的更多古诗

    未找到内容

Processed in 0.099917 Second , 113 querys.