春日田园杂兴三首

chūn rì tián yuán zá xīng sān shǒu

yǐn le jiāo pán shōu le dēng,
wēng cūi zhì zǐ bù xīn qíng。
máo chái chū shú shèng zhī yùn,
lái fú jǐu bàn yí wǎn gēng。
fú mǎo nán líu shàng chūn zhǒng,
chū lán níu shì jí chén gēng。
qù nián guān fù jīn nián néng,
jì shén mén qián quǎn fèi shēng 。
Processed in 0.097341 Second , 117 querys.