春日田园杂兴三首 其二

chūn rì tián yuán zá xīng sān shǒu qí èr

zuó yè xī jiāo léi yǐn míng,
jīn ráng jiǎn lì zhào qīu chéng。
qiāng qí wèi xiàng chá qí xù,
bǐng ěr xiāng cóng mài lǒng shēng。
fú qù liáng chén zhāo yàn rǔ,
bō kāi yán wǎng kàn fēng yíng。
shúi jiā zǐ nv̌ qún xuān xiào,
jìng xué mài huā yín jiào shēng。
Processed in 0.103392 Second , 117 querys.