寓杭次族人催归诗韵

yù háng cì zú rén cūi gūi shī yùn

xīu bǎ shī lái zhǐ guǎn cūi,
yě céng dùi jú fù gūi lái。
xián yún zì xiào chū shān qù,
wèi yǔ rú hé biàn dé húi。
Processed in 0.098052 Second , 115 querys.