衡阳舟中

héng yáng zhōu zhōng

xiāo xiāo fēng yǔ sòng xíng zhōu,
xiǎo bó chúi yáng gǔ dù tóu。
bù rěn huǎn xíng jiāng shàng lù,
luò méi piàn piàn shì shī chóu 。
Processed in 0.114529 Second , 125 querys.