频酌淮河水

pín zhuó huái hé shǔi

yǒu kè yóu háo liáng,
pín zhuó huái hé shǔi。
dōng nán shǔi duō xián,
bù rú cǐ shǔi měi。
chūn fēng chūi lv̀ bō,
yù yù zhōng yuán qì。
mò xiàng běi àn jí,
zhōng yǒu yīng xióng lèi 。
Processed in 0.126421 Second , 125 querys.