卢申之正字得春郊牧养图二本有楼攻愧先生题诗且徵予作 其二

lú shēn zhī zhèng zì dé chūn jiāo mù yǎng tú èr běn yǒu lóu gōng kùi xiān shēng tí shī qiě zhēng yú zuò qí èr

wǒ zhī jū,
yuán zài yě,
píng shēng guàn shì níu yáng zhě。
jīn jiàn pú jiāng chū cǐ tú,
bàn rì bù zhī qú shì huà。
yī jiān dāng qián zhuǎn tóu lì,
yī jiān dù pǔ máo yóu shī。
zhōng yǒu yī cāng qí yǐ mù ,
Processed in 0.113756 Second , 125 querys.