乌聊山登览

wū liáo shān dēng lǎn

dǒu sǒu xiāo chén shàng cùi wēi,
páng xī sì shàng zuò tí shī。
hū wén tí niǎo bù zhī chù,
xì kàn hǎo shān wú yàn shí。
fēng sǎo yún yān kāi yuǎn jǐng,
rén xié xiāng huǒ yè cóng cí。
kè lái qiān lǐ dēng lín yì,
shuō yǔ shí rén wèi bì zhī。
Processed in 0.113112 Second , 125 querys.