寄后村刘潜夫 其二

jì hòu cūn líu qián fū qí èr

yǒng jié chí hūi zé zài mín,
yǎng kàn tái gé xiào wú rén。
líu fén yī cè chuán qiān gǔ,
hé jiǎ jūn wáng sì chū shēn。
Processed in 0.114689 Second , 125 querys.