读改元诏口号 其二

dú gǎi yuán zhào kǒu hào qí èr

xǐ jiàn xīn chú mù,
fén xiāng xǐ yǎn kàn。
lǎo rú jū hàn yuàn,
zhèng shì zuò tái guān。
yǒu dào wèi shí yòng,
fēi cái chù wèi nán。
jì shēng cūi yǔ lǐ,
cūi cù dào cháng ān。
Processed in 0.113045 Second , 125 querys.