寄复斋陈寺丞二首 其二

jì fù zhāi chén sì chéng èr shǒu qí èr

cháng yì xī wān xì xiǎo zhōu,
yě rén céng bàn shǐ jūn yóu。
yè fú xīng zǐ yāo míng yuè,
yǔ dùi lú jūn shuō hǎo qīu。
zuò yǒng hóng zhuāng mó bǎo yàn,
zùi gē chì bì xiě yín gōu。
dāng shí yī duàn fēng líu shì,
fān zuò xiāng sī yī duàn chóu。
Processed in 0.112795 Second , 125 querys.