张端义应诏上书谪曲江正月一日赣州相遇 其二

zhāng duān yì yìng zhào shàng shū zhé qū jiāng zhèng yuè yī rì gàn zhōu xiāng yù qí èr

zhèng zhāo sòng qiān kè,
hǎo qù kàn méi huā。
cǐ líng jī rén guò,
niàn jūn shuāng bìn huá。
zhí yán zhī wèi guó,
yuǎn dì mò sī jiā。
sháo shí jiào yú shùn,
shāng zāi gǔ dào shē。
Processed in 0.112963 Second , 125 querys.