斗山子王深父作石屏记为老夫书其文甚佳采记中语作五诗致谢 其五

dǒu shān zǐ wáng shēn fù zuò shí píng jì wèi lǎo fū shū qí wén shén jiā cǎi jì zhōng yǔ zuò wǔ shī zhì xiè qí wǔ

xì dú shí píng jì,
duō jūn cái sī qīng。
nán shān shù fēng bì,
běi dǒu qī xīng míng。
fēng tǔ zhōng qí xìu,
wén zhāng dào lǎo chéng。
dài kàn huáng hú jǔ,
tuò shǒu qǔ gōng míng。
Processed in 0.118825 Second , 125 querys.