汪见可教授约诸丈凤山酌别

wāng jiàn kě jiào shòu yuē zhū zhàng fèng shān zhuó bié

fèng huáng zhōu shàng fèng huáng shān,
cǎo cǎo dēng lín jiàn yī bān。
bù lì fán qiáng tiān guǎng dà,
shèng zāi huā zhú dì kuān xián。
bái yún sì miàn fēng qiān dié,
lv̀ lǐu qián tóu shǔi yī wān。
xíng sè cūi rén shī wèi jìu,
jì qíng tíng yuàn luò huā jiān。
Processed in 0.113699 Second , 125 querys.