投江西曾宪二首 其一

tóu jiāng xī céng xiàn èr shǒu qí yī

shū xīng jū zǐ jí,
yáo yìng shǐ xīng míng。
tiān xià tūi míng dé,
jūn jiā hǎo dì xiōng。
yī tái zhèn gāng jì,
liè jùn xiǎng fēng shēng。
bù shì qiān wéi shǒu,
guān cáo wèi yì qīng。
Processed in 0.117345 Second , 125 querys.