萧飞卿将使赴湖北戎幕诗送其行兼简秋壑贾总侍二首 其一

xiāo fēi qīng jiāng shǐ fù hú běi róng mù shī sòng qí xíng jiān jiǎn qīu hè jiǎ zǒng shì èr shǒu qí yī

wén zhāng xiāo yǐng shì,
yī jiàn qù cóng jūn。
yuǎn wàng xī guān lù,
chóu kàn liǎng pǔ yún。
jǐu xiāo téng yì qì,
wàn lǐ qǔ gōng xūn。
mǎ shàng yī bēi jǐu,
xū zhēn mǎn shí fēn。
Processed in 0.112509 Second , 125 querys.