诸诗人会于吴门翁际可通判席上高菊磵有诗仆

zhū shī rén hùi yú wú mén wēng jì kě tōng pàn xí shàng gāo jú jiàn yǒu shī pū

kè xīng jù wú hùi,
shí pài luò sōng jiāng。
lǎo yǎn dòng qiān gǔ,
kuàng huái kāi bā chuāng。
fēng líu tán duó xí,
gē xiào jǐu yíng gāng。
yáng lù bù zài zuò,
hé rén kě shòu jiàng 。
Processed in 0.118421 Second , 125 querys.