归后遣书问讯李敷文 其三

gūi hòu qiǎn shū wèn xùn lǐ fū wén qí sān

wén shuō yíng xīn dì,
wú cóng hè luò chéng。
mén tíng shān shǔi sè,
lóu gé guǎn xián shēng。
hǎi nèi èr sān jié,
xiōng zhōng shí wàn bīng。
níng wèi yī qū jì,
bù shǐ jǐu zhōu píng。
Processed in 0.113361 Second , 125 querys.