豫章东湖宋谦甫黄存之酌别

yù zhāng dōng hú sòng qiān fǔ huáng cún zhī zhuó bié

hú biān cháng jì xī nián yóu,
shēng pà qīng bō zhào bái tóu。
yáng lǐu xiāo shū duō kùn yǔ,
jì hé qiáo cùi zǎo liáng qīu。
wú gōng jí wù tán hé yì,
yǒu jǐu kāi huái zùi jí xīu。
jiāng shàng mǎi zhōu yóu wèi dìng,
míng zhāo shàng kě wèi jūn líu。
Processed in 0.112390 Second , 125 querys.