侄孙亦龙作亭于小山之上□余以野亭名之得诗

zhí sūn yì lóng zuò tíng yú xiǎo shān zhī shàng □ yú yǐ yě tíng míng zhī dé shī

tián jiān sì wǔ yuè,
cǐ jǐng kàn lái xī。
yì yì qīng miáo shàng,
shuāng shuāng bái niǎo fēi。
máo cí lín xià zhù,
suō lì yǔ zhōng gūi。
pāi àn guā téng shǔi,
bù xū yōu sùi jī 。
Processed in 0.132963 Second , 125 querys.