归后遣书问讯李敷文 其四

gūi hòu qiǎn shū wèn xùn lǐ fū wén qí sì

yì zuò nán zhōu kè,
gūi lái dōng hǎi bīn。
shàng huái yōu shì zhì,
rěn shuō zài jiā pín。
lǎo zuò shān lín jì,
mèng súi chē mǎ chén。
yù gū tái shàng yuè,
wú fù zhào shī rén。
Processed in 0.113713 Second , 125 querys.