归来二首儿子创小楼以安老者 其一

gūi lái èr shǒu ér zǐ chuàng xiǎo lóu yǐ ān lǎo zhě qí yī

lǎo qù zhī wú yòng,
gūi lái dé zì rú。
jī nián mián kè shè,
jīn rì ài wú lú。
chù shì wú cháng cè,
xián shí dú gù shū。
dàn néng yíng yī bǎo,
hún mò wèn qí yú。
Processed in 0.114307 Second , 125 querys.