真西山帅长沙祷雨

zhēn xī shān shuài cháng shā dǎo yǔ

chū guō wèn nóng shì,
jiā jiā xiào yǔ shēng。
yǒu tián jiē zú shǔi,
jì yǔ yì yí qíng。
shān xià xī líu jí,
jiē tóu mǐ jià píng。
míng zhāo wén lǐng kè,
xiāng jiàn hè qīu chéng 。
Processed in 0.115424 Second , 125 querys.