真州上官漕劝农

zhēn zhōu shàng guān cáo quàn nóng

xiǎo dùi chū xíng chūn,
jīng qí dài yě yún。
cǎo chéng píng kòu xí,
fān zuò quàn nóng wén。
mù fǔ duō qí shì,
shī shū cè yì xūn。
qǐng jiāng biān shàng shì,
yī yī zòu míng jūn 。
Processed in 0.113087 Second , 125 querys.