嘉熙己亥大旱荒庚子夏麦熟 其三

jiā xī jǐ hài dà hàn huāng gēng zǐ xià mài shú qí sān

è hùi piān shēng shì,
kōng yán bù liáo jī。
shúi zhī sùi fēng qiàn,
shí xì guó ān wēi。
shì biàn dào jí chù,
rén xīn wú jiè shí。
kè lái tán dào zéi,
xiāng dùi gè chóu méi。
Processed in 0.114395 Second , 125 querys.