寄赵茂实大著二首 其二

jì zhào mào shí dà zhù èr shǒu qí èr

cí chén gōng bǐ mò,
yì zú zhì gōng xūn。
xì cǎo píng róng cè,
jiān wèi yù shǔ wén。
yī yán guān zhì luàn,
qiān zài yǒu zhī wén。
yìng xiào chúi lún sǒu,
chóu yín dùi hǎi yún。
Processed in 0.112173 Second , 125 querys.