题渝江萧氏园亭 其二

tí yú jiāng xiāo shì yuán tíng qí èr

sān jìng zhú gāo dī,
páng tōng táo lǐ xī。
liáng tái wú lìu yuè,
diào shí fǔ shuāng xī。
zùi yù mián huā xià,
yín lái guò zhú xī。
fēng líu huáng tài shǐ,
gǔ bì yǒu líu tí。
Processed in 0.114266 Second , 125 querys.