钟春伯园林

zhōng chūn bó yuán lín

xī fēng chūi qǐ chún lú xīng,
bā zuò gūi lái yǒu cǐ shān。
lín lù liǎng fēng tíng xiè wài,
xiāo xiāng yī piàn shǔi yún jiān。
tiān shēng jǐng wù sì shí hǎo,
rén mǎn gān kūn jī gè xián。
yǔ huàn shí píng fēi làng yǔ,
cháng sī là jī gòng jī pān 。
Processed in 0.118740 Second , 125 querys.