阅旧稿见乔丞相诗跋因成此诗

yuè jìu gǎo jiàn qiáo chéng xiāng shī bá yīn chéng cǐ shī

sān shí nián qián jìu shī cè,
liǎng xíng jūn hàn yǎn rú xīn。
zì gān bái wū wèi hán shì,
gǎn shuō yīng fēi yǒu gù rén。
wǔ yǔ shí fēng qín xiè lǐ,
jǐu zhōu sì hǎi fèi jīng lún。
nián yú bā shí diāo chán gùi,
bù fù míng jūn kǒng fù shēn 。
Processed in 0.113216 Second , 125 querys.