招山乃诗人刘叔拟故居朱清之得其地清之赴南

zhāo shān nǎi shī rén líu shū nǐ gù jū zhū qīng zhī dé qí dì qīng zhī fù nán

bàn lù xìu húi pān jiā shǒu,
yī shēng cái sùi mǎi shān xīn。
yào zhī cǐ lǎo fēng líu chù,
lái xiàng líu láng yín chù yín 。
Processed in 0.114543 Second , 125 querys.