朱子昂司户登滕王阁

zhū zǐ áng sī hù dēng téng wáng gé

xiào ào bù jìn qīu xīng cháng,
dēng lín shúi fù wèn téng wáng。
jiāng hú zhōu zhé dì jīn dài,
yún xiá càn làn tiān wén zhāng。
rén rú yě hè hé piāo yì,
mù sòng fēi hóng qù miǎo máng。
ān dé xuě pēi sān bǎi dǒu,
fā jūn háo qì dùi wú kuáng 。
Processed in 0.112034 Second , 125 querys.