诸侄孙登白峰观海上一景

zhū zhí sūn dēng bái fēng guān hǎi shàng yī jǐng

zì yǒu cǐ shān zài,
wú rén zuò cǐ yóu。
qì tūn yún hǎi làng,
xiào hàn yù fēng qīu。
kāi pì jī bǎi zài,
dēng lín dì yī chóu。
zhū láng mò gāo xīng,
kè shí jì fēng líu 。
Processed in 0.112761 Second , 125 querys.