又送行二首

yòu sòng xíng èr shǒu

jīng mén zài hé xǔ,
è zhǔ xiǎo chóu chú。
sù chù hǎo kàn jiàn,
kè zhōng yí dú shū。
jiāo yóu tiān zuò hé,
jiāng hàn jǐng hé rú。
chuāng hù bàn tiān shàng,
nán lóu hǎo yù jū 。
Processed in 0.112494 Second , 125 querys.